facebook xing

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Respektujeme Vaše soukromí

Máme radost z Vašeho zájmu o naši nabídku. Jsme si vědomi, že nám věříte, že budeme s Vašimi osobními údaji, které jste nám svěřili, zacházet zodpovědně a nebudeme je předávat třetím osobám. Ochrana Vašich osobních údajů pro nás má proto velkou prioritu.
Následující prohlášení o ochraně osobních údajů Vás má poučit o způsobu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů (dále v textu pouze zkráceně „údaje“) v rámci naší on-line prezentace a s ní spojených webových stránek a funkcí (dále v textu společně nazývanými „on-line prezentace“). Pojmy používané v našem prohlášení o ochraně osobních údajů, jako např. „zpracování“ nebo „správce údajů“ odkazují na definice v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), zde čl. 4. Dále Vás chceme prostřednictvím tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů poučit o Vašich právech.
Používání našich webových stránek je zásadně možné bez jakéhokoli udávání osobních údajů. Pokud ovšem chce dotyčná osoba prostřednictvím naší webové stránky využít jakýchkoli služeb, může být nutné osobní údaje zpracovat.

(1) Jméno a adresa správce údajů

Správcem údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a nově spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG):

Lingemann GmbH
Immendorfer Straße 2
50321 Brühl
Telefon: +49 2232 500-0
Fax: +49 2232 500-500
Website : www.lingemann.com
eMail : info(at)lingemann.com

(2) Inspektor ochrany údajů

Inspektorem ochrany údajů zpracovávajícího správce je:

REVIDATA GmbH
Fr. Brigitte Jordan
Website : www.revidata.de
eMail : datenschutz(at)revidata.org

Každý subjekt údajů se může kdykoli se svými dotazy a podněty k ochraně osobních údajů u správce obrátit přímo na inspektora ochrany údajů.

(3) Směrodatné právní podklady

Zpracování osobních údajů, např. jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla určitého subjektu údajů, u nás probíhá výlučně v souladu s požadavky Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) i v souladu se specifickými ustanoveními na ochranu osobních údajů pro určitou zemi, které platí pro nás v Německu (nově spolkový zákon o ochraně osobních údajů).

odle ustanovení článku 13 GDPR Vás budeme následně informovat o právních základech pro naše zpracování osobních údajů. Právním základem pro získání souhlasu je čl. 6 odst. 1 písm. a) a článek 7 GDPR, právním základem pro zpracování za účelem provádění našich smluvních závazků plnění a zodpovídání dotazů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, právním základem pro zpracování za účelem plnění našich právních závazků je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, a právním základem pro zpracování za účelem ochrany našich oprávněných zájmů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pro případ, že životně důležité zájmy subjektů údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, tvoří právní základ čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR.
e.

(4) Evidování všeobecných údajů a informací, druhy zpracovávaných údajů, kategorie subjektů údajů a účely zpracování

Hosting

Používáme služeb hostingu. Slouží k poskytování následujících služeb: služeb v rámci infrastruktury a platforem, počítačových kapacit, úložišť a databázových služeb, bezpečnostních služeb a technických služeb údržby, jež používáme pro účely provozu této webové stránky. Přitom my sami, popř. naši poskytovatelé hostingu, zpracováváme údaje o stavech, kontaktní údaje, metadata a komunikační data zákazníků, zájemců a návštěvníků této on-line prezentace na základě našich oprávněných zájmů na efektivním a bezpečném předkládání této nabídky podle čl. 6 odst. 1 písm. f) a článku 28 GDPR

Evidování přístupových dat

Při každém vyvolání subjektem údajů nebo automatizovaným systémem zjišťuje naše webová stránka na základě oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR řadu všeobecných údajů a informací. Tyto všeobecné údaje a informace jsou ukládány do protokolových souborů serveru. Evidovány mohou být (1) použité typy a verze prohlížečů, (2) operační systém použitý přistupujícím systémem, (3) tzv. Referrer-URL, (4) webové podstránky, které jsou ovládány prostřednictvím přistupujícího systému na naší webové stránce, (5) datum a čas přístupu na webovou stránku, (6) IP-adresa, (7) poskytovatel internetového připojení přistupujícího systému a (8) jiné podobné údaje a informace, jež slouží pro odvrácení nebezpečí v případě útoku na naše systémy informačních technologií. Informace protokolových souborů jsou z bezpečnostních důvodů ukládány po dobu max. 7 dnů a poté jsou smazány. Údaje, jejichž archivace je nutná pro důkazní účely, zůstanou uloženy až do vyřešení příslušného případu.

Při využívání všeobecných údajů a informací nebudou činěny žádné zpětné závěry ve vztahu k subjektu údajů. Tyto informace jsou potřebné pro (1) korektní zobrazení obsahu naší webové stránky, (2) optimalizaci obsahu naší webové stránky a její propagaci, (3) záruku trvalé funkčnosti našich IT systémů a technického zajištění naší webové stránky, (4) umožnění zodpovídání kontaktních dotazů a komunikace s uživateli a (5) v případě útoku poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, nutných pro trestní stíhání. Tyto anonymně zjištěné údaje a informace tedy statisticky vyhodnocujeme s cílem zvýšit ochranu údajů a jejich bezpečnost, aby byla zajištěna optimální úroveň ochrany námi zpracovávaných osobních údajů. Anonymní data protokolových souborů serveru jsou ukládána odděleně od všech osobních údajů, uvedených subjektem údajů.

Jako správce údajů jsme realizovali četná technická a organizační opatření, aby byla zajištěna pokud možno úplná ochrana osobních údajů zpracovávaných touto webovou stránkou. Přesto mohou internetové přenosy dat v zásadě vykazovat bezpečnostní mezery, takže nemůže být zaručena absolutní ochrana. Proto má každý subjekt údajů možnost volby, zdali nám případně předá potřebné osobní údaje také alternativní cestou, například telefonicky.

Zpracování osobních údajů v rámci organizace podniku

V rámci interních administrativních úkolů a organizace našeho podniku, finančního účetnictví a plnění zákonných povinností, zpracováváme zásadně stejné údaje, které zpracováváme také při poskytování našich smluvních plnění podle čl. 6 odst. 1 písm c) a f) GDPR. Týká se to zákazníků, zájemců, obchodních partnerů a návštěvníků webové stránky. Účelem zpracování je administrace, finanční účetnictví, organizace, archivování, zachování obchodní činnosti, plnění našich úkolů a poskytování smluvně přislíbeného plnění. Přitom předáváme údaje finanční správě, daňovému poradci, auditorovi, daňovým úřadům a finančním ústavům.

Kromě toho ukládáme na základě našich podnikově-ekonomických zájmů údaje o dodavatelích, pořadatelích a jiných obchodních partnerech. Tyto podnikové údaje jsou zpravidla ukládány trvale.

Analyzujeme nám předložené údaje o obchodních transakcích, smlouvách, poptávkách, atd., abychom mohli náš podnik provozovat hospodárně a identifikovat tendence trhu a přání zákazníků. Přitom zpracováváme na podkladě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR údaje o stavech, komunikační údaje, údaje o smlouvách, údaje o platbách, údaje o užívání, metadata. Subjekty údajů jsou zákazníci, zájemci, obchodní partneři, návštěvníci a uživatelé on-line prezentací. Analýzy nejsou zveřejňovány externě, ledaže se jedná o anonymní analýzy se souhrnnými hodnotami.

(5) Zpracování objednávky v  internetovém obchodu, zákaznický účet

Zpracováváme údaje zákazníků v rámci procesů objednávek v našem internetovém obchodu. K námi zpracovávaným údajům patří údaje o zásobách, komunikační údaje, smluvní údaje a údaje o platbách, mezi subjekty údajů patří zákazníci, zájemci a jiní obchodní partneři. Zpracování probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR pro účely poskytování smluvně přislíbeného plnění, pro vyúčtování, dodávky a pro plnění v souvislosti se zákaznickým servisem. Údaje jsou vůči třetím osobám zveřejňovány pouze v rámci dodávek, plateb nebo v rámci zákonných povolení a povinností vůči právním poradcům a úřadům a jsou zpracovávány ve třetích zemích pouze tehdy, je-li to nutné pro plnění smlouvy. Údaje jsou mazány zásadně po uplynutí zákonné záruky – popř. srovnatelných povinností. Nutnost uchovávání údajů je prověřována každé tři roky. V případě zákonných povinností archivace jsou údaje mazány po uplynutí povinné archivační lhůty.

Každý uživatel má možnost si při uvedení osobních údajů založit uživatelský účet. Jaké osobní údaje nám jsou předávány při procesu registrace, vyplývá ze vzoru pro vyplnění, který je používán pro registraci. Uživatelské účty nejsou veřejné a nemohou být indexována vyhledávači.

V rámci registrace a nového přihlášení i využívání našich on-line služeb ukládáme IP adresu a okamžik příslušné činnosti uživatele. Ukládání se provádí na základě našich oprávněných zájmů i zájmu uživatelů pro ochranu před zneužitím a jiným neoprávněným použitím. Tyto údaje nejsou zásadně předávány třetím osobám, ledaže to bude nutné pro zachování našich nároků, nebo k tomu bude existovat zákonná povinnost podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Kromě toho používáme soubory cookies relace pro uložení nákupního košíku a trvalé soubory cookies pro uložení statusu přihlášení.

Pokud uživatel svůj účet zruší, budou údaje uživatelského účtu smazány, ledaže bude jejich zachování nutné podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Přísluší uživatelům, aby své údaje v případě výpovědi před koncem platnosti smlouvy zálohovali.

(6) Spolupráce se zpracovateli zakázek a třetími subjekty

Pokud v rámci námi prováděného zpracování údaje zveřejníme jiným osobám a podnikům (zpracovatelům zakázek nebo třetím osobám), předáme jim je, nebo jim umožníme jiný přístup k údajům, bude to provedeno výlučně na základě zákonného povolení (např. pokud bude nutné údaje předat třetím osobám, jako jsou zprostředkovatelé plateb, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pro plnění smlouvy), na základě Vašeho souhlasu, právní povinnosti, nebo na základě našich oprávněných zájmů (např. při použití pověřenců, webhostingu atd.).

Pokud pověříme zpracováním údajů na základě tzv. „Smlouvy o zpracování zakázek“ třetí osoby, stane se tak na základě článku 28 GDPR.

(7) Předávání údajů do třetích zemí

Pokud zpracováváme údaje ve třetí zemi (mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP)), nebo pokud se tak děje v rámci využívání služeb třetích subjektů nebo zveřejňování, popř. předávání údajů třetím subjektům, dochází k tomu pouze v případě, že to bude sloužit k plnění našich smluvních povinností, na základě Vašeho souhlasu, na základě právní povinnosti, nebo na základě našich oprávněných zájmů. S výhradou zákonných nebo smluvních povolení zpracováváme nebo necháváme zpracovávat údaje v třetí zemi, pouze pokud jsou k tomu dány zvláštní předpoklady podle článku 44 a násl. GDPR. Tedy že zpracovávání je prováděno např. na základě zvláštních záruk, jako je oficiálně uznané zjištění úrovně ochrany údajů odpovídající EU, nebo respektování oficiálně uznávaných speciálních smluvních povinností (tzv. „standardních smluvních doložek“).

(8) Vaše práva jako subjektu údajů

Právo na potvrzení

Máte právo požadovat prohlášení o tom, zda budou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pro využití tohoto práva se prosím obraťte na našeho výše uvedeného inspektora ochrany osobních údajů.

Právo na informace

Navíc máte právo, obdržet bezplatnou informaci o osobních údajích, které o Vás budou uloženy, i na další informace a na kopii těchto údajů podle článku 15 GDPR. Dále máte právo na získání následujících informací:

 • účely zpracování
 • kategorie osobních údajů, které budou zpracovávány
 • příjemce nebo kategorie příjemců, jimž byly osobní údaje zveřejněny, nebo ještě budou zveřejněny, zejména u příjemců ze třetích zemí nebo u mezinárodních organizací
 • pokud je to možné, o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy nebo, pokud to nebude možné, kritéria pro stanovení této doby
 • existenci práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení zpracování či práva na podání námitky proti tomuto zpracování
 • existenci  práva na podání stížnosti u orgánu dozoru
 • pokud nejsou osobní údaje zjišťovány u Vás jakožto u subjektu údajů: všechny dostupné informace o původu údajů
 • existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a – minimálně v těchto případech – informace s vypovídací hodnotou o použitém systému a o dosahu a zamýšlených dopadech takovéhoto zpracování pro subjekt údajů

Dále máte právo na informace o tom, jestli byly Vaše osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Pokud tomu tak je, máte právo na to, abyste obdrželi informaci o vhodných zárukách v souvislosti s tímto předáním. Budete-li chtít tohoto práva na informace využít, obraťte se za tím účelem prosím na naše výše uvedené inspektory ochrany osobních údajů ů.

Právo na opravu

Podle článku 16 GDPR máte právo požadovat doplnění nebo opravu údajů, které se Vás týkají. Dále máto právo – s přihlédnutím k účelům zpracování – požadovat doplnění neúplných osobních údajů. Pokud budete chtít tohoto práva na opravu využít, obraťte se prosím naše výše uvedené inspektory ochrany osobních údajů.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Podle ustanovení článku 17 GDPR máte kromě toho právo požadovat, aby byly údaje, které se Vás týkají, neprodleně smazány, popř. alternativně podle ustanovení článku 18 GDPR požadovat omezení zpracování údajů, jestliže pro ně platí jeden z následujících důvodů a nebude-li jejich zpracování nutné:

 • Osobní údaje byly zjišťovány pro takové účely, nebo byly zpracovány pro takové účely, pro které již nejsou nutné.
 • Subjekt údajů odvolá svůj souhlas, na nějž se zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR vztahoval, a neexistuje jiný právní základ pro jejich zpracování.
 • Subjekt údajů vznese podle čl. 21 odst. 1 GDPR námitku proti zpracování a neexistují žádné prioritní oprávněné důvody pro jejich zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku proti jejich zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 • Osobní údaje byly zpracování protiprávně.
 • Vymazání osobních údajů je nutné pro splnění právní povinnosti podle práva Evropské unie nebo podle práva členských států, kterým se správce řídí.
 • Osobní údaje byly shromažďovány ve vztahu k nabízeným službám informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud platí jeden z výše uvedených důvodů a Vy byste chtěli dát podnět k výmazu osobních údajů, jež jsou u nás uloženy, obraťte se za tím účelem prosím na naše inspektory ochrany osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Dále máte právo, požadovat od nás omezení zpracování, pokud platí jeden z následujících předpokladů:

 • popíráte správnost osobních údajů, a to po dobu, která nám umožní, prověřit správnost Vašich osobních údajů
 • zpracování je protiprávní, Vy však smazání osobních údajů odmítáte, a namísto toho požadujete omezení používání osobních údajů
 • osobní údaje pro účely zpracování již déle nepotřebujeme, Vy je však potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu svých právních nároků
 • vznesli jste námitku proti zpracování údajů podle čl. 21 odst. 1 GDPR, ale ještě není jasné, jestli naše oprávněné důvody převáží nad Vašimi

Jestliže platí jeden z výše uvedených předpokladů a Vy byste chtěli dát podnět k omezení osobních údajů, které jsou u nás uloženy, obraťte se za tím účelem prosím na naše výše uvedené inspektory ochrany osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Dále máte právo, abyste osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, od nás obdrželi ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Dále máte právo požadovat, abychom tyto údaje předali jinému správci, bude-li základem jejich zpracování souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, nebo smlouva podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a jejich zpracování bude prováděno pomocí automatických metod a nebude-li jejich zpracování nutné pro splnění úkolu, který je ve veřejném zájmu a který nám byl svěřen pro výkon veřejné moci, a nebudou-li tím omezena práva a svobody jiných osob. Pro uplatnění práva na přenositelnost dat se prosím obraťte na výše uvedené inspektory osobních údajů.

Právo vznést námitku

Nakonec máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR. To platí také pro profilování na základě tohoto ustanovení.

V případě Vaší námitky již Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat, ledaže tomu budou bránit naléhavé důvody ochrany pro zpracování, které budou převažovat nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování bude sloužit uplatňování, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Pokud budeme osobní údaje zpracovávat za účelem provozování přímé reklamy, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely takové reklamy. To platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Kromě toho máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které u nás bude probíhat pro účely vědeckého nebo historického výzkumu, nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, ledaže bude takové zpracování potřebné pro splnění úkolu, který je ve veřejném zájmu. Pro výkon práva na vznesení námitky se prosím obraťte na naše pověřence pro ochranu osobních údajů.

Automatizované rozhodování v jednotlivých případech, včetně profilování

Máte právo na to, abyste nebyli vystaveni rozhodování, spočívajícímu výlučně na automatizovaném zpracování – včetně profilování –, které by vůči vám mělo právní účinky, nebo které by Vás výrazně znevýhodnilo podobným způsobem, jestliže rozhodování (1) nebude nutné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a námi, nebo (2) bude přípustné na základě právních předpisů Evropské unie nebo členských států, kterými se řídíme, a tyto právní předpisy budou obsahovat přiměřená opatření pro zachování Vašich práv a svobod i Vašich oprávněných zájmů, nebo (3) bude probíhat s Vaším výslovným souhlasem. Pro uplatnění svých práv týkajících se automatizovaného rozhodování se prosím obraťte na naše výše uvedené inspektory ochrany osobních údajů.

Právo na odvolání souhlasu týkajícího se právní ochrany údajů

Kromě toho máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Pro uplatnění práva na odvolání souhlasu se prosím obraťte na naše výše uvedené inspektory ochrany osobních údajů.

Právo na podání stížnosti k příslušnému orgánu dozoru

Dále máte podle článku 77 GDPR právo podat stížnost k příslušnému orgánu dozoru.

(9) Soubory cookie

Naše internetová stránka používá cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou prostřednictvím internetového prohlížeče umisťovány a ukládány v počítačovém systému.

Četné webové stránky a servery cookies používají. Mnoho cookies obsahuje takzvané cookie-ID. Cookie-ID je jednoznačná identifikace cookies. Skládá se z řetězce znaků, s jehož pomocí mohou být webové stránky a servery přiřazeny ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, v němž byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným internetovým stránkám a serverům odlišit individuální prohlížeč dotčené osoby od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Pomocí jednoznačného cookie-ID je možné znovu poznat a identifikovat určitý internetový prohlížeč. Díky použití souborů cookie můžeme uživatelům této webové stránky poskytnout optimální servis, který by nebyl bez použití souborů cookie možný. Existují různé druhy souborů cookie: jako dočasné soubory cookie, popř. „cookies relace“ nebo „přechodné cookies“, jsou označovány soubory cookie, které budou smazány, jakmile uživatel on-line prezentaci opustí a zavře svůj prohlížeč. V takovém souboru cookie může být uložen např. obsah nákupního košíku v internetovém obchodě nebo status přihlášení. Jako „permanentní“ nebo „persistentní“ jsou označovány soubory cookie, které zůstanou uloženy i po zavření prohlížeče. Může tak být uložen např. stav přihlášení, pokud je uživatelé vyhledají po několika dnech. Stejně tak mohou být v takovém souboru cookie uloženy zájmy uživatele, které jsou používány pro měření dosahu nebo pro marketingové účely.

Ukládání cookies naší internetovou stránkou můžete kdykoli zakázat pomocí odpovídajícího nastavení Vámi používaného internetového prohlížeče a tak použití cookies trvale odmítnout. Dále je možné již použité soubory cookies kdykoli prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů smazat. Deaktivujte použití cookies ve Vámi používaném internetovém prohlížeči, pokud podle okolností již nejsou všechny funkce naší webové stránky v plném rozsahu využitelné.

(10) Výmaz osobních údajů

Námi zpracovávané osobní údaje jsou mazány, popř. je jejich zpracovávání omezeno podle ustanovení článků 17 a 18 GDPR. Pokud není v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů výslovně uvedeno, budou údaje, které jsou u nás uloženy, smazány, jakmile již nebudou nutné pro účel jejich použití a jejich smazání nebudou bránit žádné povinnosti pro jejich uchování. Pokud nebudou údaje smazány, protože budou nezbytné pro jiné a na základě zákona přípustné účely, bude jejich zpracování omezeno. Údaje tedy budou zablokovány a nebudou zpracovávány pro jiné účely. To platí například pro údaje, které musí být uchovávány z obchodních nebo daňově-právních důvodů.

Podle zákonných ustanovení v Německu platí doba uchovávání zejména po dobu 6 let podle § 257 odst. 1 obchodního zákoníku a 10 let podle § 147 odst. 1 daňového řádu.

(11) Ustanovení o ochraně údajů pro použití a využití Google Analytics

Na naší webové stránce je začleněna komponenta Google Analytics s funkcí anonymizace. Google Analytics je webová služba pro provádění analýz pro zjišťování, sběr a vyhodnocování údajů o chování návštěvníků na internetových stránkách. Služba pro provádění webových analýz registruje mimo jiné údaje o tom, z jaké stránky dotčená osoba na internetovou stránku přišla, na kterou podstránku se přihlásila, nebo jak často a po jakou dobu si podstránku prohlížela. Webová analýza se používá pro optimalizaci určité internetové stránky a pro analýzu poměru nákladů k dosaženým výnosům internetové reklamy. Společnost, která provozuje komponentu Google-Analytics, je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Společnost Google je certifikována podle Provacy Shiled Abommen a garantuje, že bude dodržovat evropské právo na ochranu údajů  https://www.privacyshield.gov/partici-pant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Pro webovou analýzu prostřednictvím Google Analytics používáme příponu „gat._anonymizeIp“. Pomocí této přípony je IP adresa internetového připojení dotčené osoby ze strany Google zkrácena a anonymizována, pokud dojde k přístupu na naše internetové stránky z členského státu EU nebo z jiného smluvního státu EHP.
Účelem použití Google-Analytics je provádění analýz průběhu návštěv na naší internetové stránce. Google využívá získané údaje a informace mimo jiné k vyhodnocení užívání naší internetové stránky, pro sestavování on-line hlášení o aktivitách na naší internetové stránce a pro poskytování dalších služeb ve spojení s užíváním naší internetové stránky. Google Analytics přitom v IT systému subjektu údajů instaluje soubor cookie, čímž bude společnosti Google umožněno provedení analýzy používání naší internetové stránky. Při každém otevření jednotlivých stránek naší webové stránky, do kterých byla integrována komponenta Google Analytics, bude prostřednictvím této komponenty internetovému prohlížeči ve Vašem systému automaticky zadán podnět k zaslání údajů pro účely on-line analýzy Google. V rámci tohoto procesu získá Google informace o osobních údajích, jako je IP adresa subjektu údajů, které Google mimo jiné budou sloužit k tomu, aby mohl vysledovat původ návštěvníka, počet kliknutí a vyúčtování provize.

Subjekt údajů může ukládání cookies naší internetovou stránkou, jak je výše znázorněno, kdykoli zakázat pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, a tak použití cookies trvale odmítnout. Takové nastavení internetového prohlížeče by také zabránilo tomu, aby Google do Vašeho IT systému soubor cookie instaloval. Kromě toho je možné soubor cookie, který již byl ze strany Google Analytics instalován, kdykoli pomocí internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů smazat.
Dále máte k dispozici možnost odmítnout registraci údajů, vygenerovaných Google Analytics a vztahujících se na využívání této webové stránky i zpracování těchto údajů ze strany Google a takovému zpracování zabránit. K tomu účelu musíte stáhnout a nainstalovat zásuvný modul prohlížeče na  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Tento zásuvný modul sdělí Google Analytics prostřednictvím JavaScript, že nesmějí být Google Analytics předávány žádné údaje a informace o návštěvách internetových stránek. Instalace tohoto zásuvného modulu bude ze strany Google vyhodnocena jako odmítnutí. V případě odinstalování nebo deaktivování zásuvného modulu existuje možnost nové instalace nebo nové aktivace. Další informace a platná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Google si můžete zobrazit na  https://policies.google.com/technologies/ads a na http://www.google.com/analytics/terms/de.html Komponenta Google Analytics je přesněji vysvětlena na tomto odkazu https://www.google.com/intl/de_de/analytics/index.html

(12) Ustanovení o ochraně osobních údajů při použití a využití Google AdWords

Kromě toho máme na naší internetová stránce integrovanou službu Google-AdWords. Google AdWords je služba pro internetovou reklamu, která umožňuje poskytovateli reklamy zadávat inzeráty jak do výsledků vyhledávačů Google, tak také do reklamní sítě Google. Google AdWords umožňuje poskytovateli reklamy, aby předem stanovil určitá klíčová slova, jejichž prostřednictvím bude reklama ve výsledcích vyhledávačů Google zobrazena pouze tehdy, pokud uživatel pomocí vyhledávače vyvolá výsledek vyhledávání s relevantním klíčovým slovem. V reklamní síti Google jsou reklamy rozloženy pomocí automatického algoritmu a s přihlédnutím k předem stanoveným klíčovým slovům na internetové stránky, které jsou pro dané téma relevantní. Společnost, jež provozuje služby Google AdWords, je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem Google AdWords je zobrazení reklamy na našich internetových stránkách začleněním relevantní zájmové reklamy do internetových stránkách třetích podniků, ve výsledcích vyhledávače Google a zobrazení cizí reklamy na naší internetové stránce. Pokud se některý subjekt údajů dostane prostřednictvím reklamy Google na naši webovou stránku, bude v IT systému dotčené osoby, ze strany Google uložen takzvaný konverzní soubor cookie. Konverzní cookie přestane platit po třiceti dnech a nebude sloužit k identifikaci subjektů údajů. Prostřednictvím konverzního souboru cookie bude, pokud ještě neuplynula jeho platnost, sledováno, zda byly na naší internetové stránce vyvolány určité podstránky, například nákupní košík. Prostřednictvím konverzního souboru cookie můžeme jak my, tak také Google sledovat, jestli některý subjekt údajů, který se dostal na naše internetové stránky prostřednictvím AdWords, vygeneroval obrat, tedy jestli uskutečnil nákup, nebo jej přerušil.

Údaje a informace zjištěné použitím konverzního souboru cookie používá Google pro sestavování statistiky návštěv naší internetové stránky. Tyto statistiky návštěv používáme zase my pro zjištění celkového počtu uživatelů, kteří nám byli zprostředkováni pomocí reklam AdWords, tedy pro zjištění úspěšnosti nebo neúspěšnosti příslušné reklamy AdWords, a abychom mohli naše reklamy AdWords v budoucnosti optimalizovat. Ani náš podnik, ani jiní zákazníci reklamy Google-AdWords neobdrží od Google informace, na jejichž základě by mohl být subjekt údajů identifikován. Prostřednictvím konverzních souborů cookie jsou ukládány informace o osobních údajích, například internetové stránky, které subjekt údajů navštívil. Při každé návštěvě naší internetové stránky jsou podle toho osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení, používaného subjektem údajů, přenášeny do společnosti Google. Google tyto údaje ukládá. Google zjištěné údaje předává podle okolností dále třetím subjektům. Subjekt údajů může ukládání cookies naší internetovou stránkou, jak je výše znázorněno, kdykoli zakázat pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by také zabránilo tomu, aby Google nainstaloval konverzní soubor cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho je možné soubor cookie, který již byl ze strany Google-AdWords instalován, kdykoli pomocí internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů smazat.
Dále má každý subjekt údajů možnost zájmovou reklamu Google odmítnout. K tomu musí subjekt údajů u každého internetového prohlížeče, který používá, otevřít odkaz www.google.de/settings/ads a tam provést požadovaná nastavení.
Další informace a platná ustanovení o ochraně údajů společností Google je možné získat na www.google.de/intl/de/policies/privacy/

(13) Sociální média

Jsme přítomni na sociálních sítích, na Facebooku, abychom mohli komunikovat se zákazníky, zájemci a uživateli, kteří jsou na těchto sítích aktivní, a mohli jsme je informovat o našich službách. Při otevření sítě subjektem údajů platí obchodní podmínky a směrnice pro zpracování údajů příslušného provozovatele sítě. Není-li v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno něco jiného, zpracováváme údaje uživatelů, pokud s námi komunikují v rámci sociální sítě.

Dále používáme fonty písma „Google Fonts“, mapové služby„Google Maps“, obojí od poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ke zpracovávaným údajům mohou patřit zejména IP adresy a údaje o místě pobytu uživatelů, které však nejsou zjišťovány bez jejich souhlasu. Prohlášení o ochraně údajů naleznete na https://poli-cies.google.com/privacy?hl=de.

Váš souhlasNa základě používání naší webové stránky udělujete souhlas se sběrem a používáním těchto informací naší společností.

Pokud bychom naši politiku ochrany údajů změnili, zveřejníme tyto změny na této stránce. Obdržíte vždy informace o údajích, které zjišťujeme, o způsobu, jakým tyto údaje používáme a o okolnostech, za nichž je můžeme sbírat. Tyto stránky si jednou za čas přečtěte, abyste se informovali o případných změnách a o naší aktuální politice ochrany údajů.

Sdělte nám prosím svůj názor

Naším cílem je chránit Vaše soukromí. Můžete nám pomoci zlepšit naši politiku ochrany údajů, pokud nám sdělíte svůj názor. Jsme otevřeni Vašim podnětům.