facebook xing

Stopka redakcyjna

Lingemann GmbH
Immendorfer Straße 2
D-50321 Brühl

Tel.  +49 2232 500-0
Fax +49 2232 500-500

E-Mail: info(at)lingemann.com
http://www.lingemann.com

Wskazówki zgodnie z § 6 ustawy o świadczeniu usług drogą telefoniczną (TDG) w wersji ustawy o prawnych warunkach dla elektronicznych transakcji handlowych z dn. 20.12.2001 r.

Lingemann GmbH
Zarządzający: Alexander Pawel, Jörg Schnieders, Christian Gerken

Spółka jest wpisana do Rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Kolonii pod numerem HRB 1304. Siedzibą spółki jest Brühl.
NIP: DE 123 058 594
 
Dane rejestrowe spółki
Dane rejestrowe spółki w formie pliku PDF można pobrać tutaj.

Wyłączenie odpowiedzialności


1. Treść oferty online

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość prezentowanych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora odnoszące się do szkód materialnych lub intelektualnych, powstałych wskutek korzystania lub niekorzystania z oferowanych treści lub poprzez korzystanie z błędnych lub niepełnych treści, są co do zasady wykluczone, o ile ze strony autora nie doszło do żadnej udowodnionej umyślnej winy lub rażącego niedbalstwa.
Wszystkie oferty są niewiążące. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia pojedynczych stron lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia, jak również zawieszenia oferty na określony czas lub też bezterminowo.

2. Odnośniki i linki
Przy bezpośrednich oraz pośrednich odniesieniach do innych stron internetowych („Hyperlinks“), znajdujących się poza odpowiedzialnością autora, odpowiedzialność występuje jedynie w przypadku, jeżeli autor wiedziałby o treściach stron i miałby zarówno techniczną jak i stosowną możliwość wstrzymania użytkowania w przypadku treści niezgodnych z prawem. Autor oświadcza niniejszym, że w chwili utworzenia linków nie były widoczne żadne nielegalne treści na stronach połączonych linkami. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły wygląd, treść lub pochodzenie stron połączonych linkami. Dlatego też dystansuje się niniejszym jednoznacznie od wszelkich treści wszystkich stron połączonych linkami, które zostały zmienione po utworzeniu linków. To stwierdzenie dotyczy wszystkich linków i odwołań utworzonych w obrębie własnej oferty internetowej oraz obcych wpisów w książkach gości, na forach dyskusyjnych i listach mailingowych utworzonych przez autora. Za nielegalne, błędne lub niepełne treści a w szczególności za szkody, które powstały wskutek korzystania lub niekorzystania z zaoferowanych w ten sposób informacji, odpowiada sam oferent strony, do której odnosi się odwołanie, a nie ten, który za pomocą linku jedynie wskazuje na daną publikację.

3. Prawo autorskie i znaki zastrzeżone
Autor stara się przestrzegać we wszystkich publikacjach praw autorskich użytych grafik, materiałów audio, sekwencji wideo oraz tekstów; wykorzystywać własne grafiki, materiały audio, sekwencje wideo i teksty lub nieobjęte licencją grafiki, materiały audio, sekwencje wideo i teksty. Wszystkie podane i ewentualnie chronione przez osoby trzecie znaki firmowe i towarowe w ofercie online podlegają w nieograniczonym zakresie przepisom obowiązującego prawa własności przemysłowej oraz prawom własności danego zarejestrowanego właściciela. Z samego wymienienia nie należy wyciągać wniosku, że znaki firmowe nie są chronione przez prawa osób trzecich! Prawo autorskie dla opublikowanych obiektów, sporządzonych przez samego autora pozostaje przy autorze strony. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, materiałów audio, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.

4. Ochrona danych osobowych
Jeśli w obrębie oferty internetowej istnieje możliwość wprowadzania danych osobowych lub handlowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), to podanie tych danych ze strony użytkownika odbywa się wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Korzystanie i płacenie za wszystkie oferowane usługi są – o ile to technicznie możliwe i zasadne – dozwolone także bez podania takich danych lub ewentualnie poprzez podanie danych anonimowych lub pseudonimu. Wykorzystanie przez osoby trzecie tekstów opublikowanych w ramach wyłączenia odpowiedzialności lub podobnych tekstów danych kontaktowych takich jak adresy, numery telefonu lub faksu, a także adresy e-mail, do przesyłania niezamówionych materiałów informacyjnych jest zabronione. Wobec osób wysyłających tak zwane spamy naruszające ten zakaz podjęte zostaną odpowiednie kroki prawne.

5. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której wskazano na tę stronę. Jeżeli poszczególne treści lub pojedyncze sformułowania tego tekstu nie są, nie są już lub nie są w pełni zgodne z obowiązującym stanem prawnym, pozostałe części dokumentu pozostają w swej treści i ważności nienaruszone.