facebook xing

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Zwracamy uwagę na Państwa sferę prywatną

Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszą ofertą i jesteśmy świadomi, że ufają Państwo, iż obchodzimy się odpowiedzialnie z powierzonymi nam danymi osobowymi i nie przekazujemy ich osobom trzecim. Ochrona Państwa danych osobowych ma u nas z tego względu szczególnie wysoką rangę.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych powinno poinformować Państwa o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych (dalej w skrócie: „dane“) w zakresie naszej oferty internetowej i związanych z nią stron internetowych i funkcjach (dalej określonych razem jako „oferta internetowa“). W kwestii terminów używanych w naszym oświadczeniu o ochronie danych, takich jak np. „przetwarzanie“ lub „administrator“ odsyłamy do definicji w Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) [Rozporządzenie o ochronie danych osobowych], tutaj art. 4. Chcemy za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych zaznajomić Państwa o przysługujących Państwu prawach.

Korzystanie z naszych stron internetowych jest zasadniczo możliwe bez jakiegokolwiek podawania danych osobowych. Jeśli dana osoba chciałaby jednak skorzystać z pewnych usług poprzez naszą stronę internetową, to przetworzenie danych osobowych może okazać się konieczne. 

(1) Nazwa i adres administratora

Odpowiedzialnym w rozumieniu Rozporządzenia o ochronie danych i nowej BDSG [niemiecka Federalna ustawa o ochronie danych] jest:

Lingemann Sp. z o.o
Ul. Okopowa 6
58-500 Jelenia Gora
Telefon: +49 2232 500-345
Telefax: +49 2232 500-345
Webseite: www.lingemann.pl
E-Mail: info(at)lingemann.pl

(2) Pełnomocnik ds. ochrony danych

Pełnomocnikiem ds. ochrony danych dla przetwarzania danych przez administratora jest:

Pan Przemyslaw Szostak
Hexom Networks Sp. z o.o
Ul. Wita Stwosza 16
50-148 Wroclaw
Website: www.hexcom-networks.com
E-Mail: iod@hexcom-networks.com 

Każda osoba, której dane dotyczą, może w razie pytań i sugestii dotyczących ochrony danych u administratora zawsze się zwrócić bezpośrednio do pełnomocnika ds. ochrony danych.

(3) Miarodajne podstawy prawne

Przetwarzanie danych osobowych, przykładowo nazwiska, adresu, adresu e-mailowego lub numeru telefonu danej osoby dokonywane jest przez nas wyłącznie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia o ochronie danych oraz zgodnie z obowiązującymi dla nas w Niemczech właściwych, krajowych postanowień o ochronie danych (nowa Federalna ustawa o ochronie danych). 

Według wytycznych art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych powiadamiamy Państwa poniżej o podstawach prawnych naszego przetwarzania danych: podstawą prawną pobrania zgód jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, podstawą prawną przetwarzania w celu wypełnienia naszych umownych zobowiązań do świadczeń oraz odpowiedzi na zapytania jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, podstawą prawną przetwarzania w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a podstawą prawną przetwarzania w celu zabezpieczenia naszych uprawnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. W przypadku, gdyby żywotne interesy danej osoby lub innej osoby fizycznej wymagały przetworzenia danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

(4) Ewidencjonowanie ogólnych danych i informacji, rodzaje przetwarzanych danych, kategorie osób, których dane dotyczą i cele przetwarzania

Hosting

Korzystamy z usług hostingowych. Służy to udostępnieniu następujących świadczeń: usługi infrastrukturalne i platformowe, moc obliczeniowa, pamięć i usługi z bazy danych, świadczenia z zakresu bezpieczeństwa oraz technicznych świadczeń konserwacyjnych, stosowanych przez nas w celu prowadzenia niniejszej strony internetowej. Przetwarzamy przy tym - my bądź operator hostingu - dane podstawowe, dane kontaktowe, dane treściowe, dane umowne, dane dotyczące korzystania, metadane i dane komunikacyjne klientów, interesantów i odwiedzających niniejszą ofertę internetową na podstawie naszych uprawnionych interesów w efektywnym i bezpiecznym udostępnianiu niniejszej oferty według art. 6 ust. 1 lit. f i art. 28 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

Rejestrowanie danych dostępowych

Wraz z każdym wejściem przez osobę zaineresowaną lub zautomatyzowany system nasza strona internetowa pobiera na zasadzie naszych uprawnionych interesów według art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych szereg ogólnych danych i informacji. Te dane ogólne i informacje zapamiętywane są w logach serwera. Mogą być zarejestrowane (1) zastosowane typy przeglądarek i wersji, (2) system operacyjny stosowany przez system uzyskujący dostęp, (3) tzw. http referer, (4) podstrony internetowe, do których następuje przekierowanie od systemu uzyskującego dostęp na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina uzyskania dostępu do strony internetowej, (6) adres IP, (7) operator systemu internetowego systemu uzyskującego dostęp i (8) inne, podobne dane i informacje, służące zabezpieczeniu przed niebezpieczeństwami w przypadku ataków na nasze systemy informacyjno-technologiczne. Informacje logów gromadzone są ze względów bezpieczeństwa przez okres maks. 7 dni, a następnie usuwane. Dane, których dalsze gromadzenie konieczne jest do celów dowodowych, są wyłączone z procedury usuwania aż do wyjaśnienia danego zajścia.

W przypadku korzystania z tych ogólnych danych i informacji nie wyciąga się wniosków dotyczących danej osoby. Informacje te są potrzebne, aby (1) poprawnie przesyłać treści naszej strony internetowej, (2) optymalizować treści naszej strony internetowej oraz reklamy dla niej, (3) zagwarantować trwałą funkcjonalność naszych systemów IT i techniki naszej strony internetowej, (4) umożliwiać odpowiedzi na kontakty oraz zapytania i komunikację z użytkownikami jak również (5) aby udostępniać konieczne informacje w celu dochodzenia organom ścigania w przypadku ataku. Te anonimowo pobierane dane i informacje są z tego względu analizowane przez nas statystycznie, a ich celem jest podwyższenie ochrony i bezpieczeństwa danych, aby w ten sposób zabezpieczyć optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane logów do serwera są gromadzone oddzielnie od wszystkich podanych przez odpowiednią osobę danych osobowych.

Jako podmiot odpowiedziany zrealizowaliśmy liczne działania techniczne i organizacyjne, aby zapewnić możliwie pozbawioną luk ochronę danych rozpowszechnionych przez tę stronę internetową. Mimo to bazujące na Internecie sposoby przenoszenia danych mogą zasadniczo wykazywać luki w zakresie bezpieczeństwa, tak iż nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może ewentualnie przekazywać nam konieczne dane osobowe także alternatywnymi sposobami, przykładowo telefonicznie.

Przetwarzanie danych w ramach organizacji przedsiębiorstwa

W ramach wewnętrznych zadań administracyjnych i organizacji naszego przedsiębiorstwa, księgowości i wypełniania obowiązków ustawowych przetwarzamy zasadniczo te same dane, które przetwarzamy także 

w ramach wypełniania naszych świadczeń umownych według art. 6 ust. 1 lit. c oraz f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dotyczy to klientów, interesantów, partnerów handlowych oraz odwiedzających witrynę internetową. Celem przetwarzania są administrowanie, księgowość i finanse, organizacja, archiwizowanie, utrzymanie działalności gospodarczej, realizowanie naszych zadań i świadczenie umownie ustalonych usług. Ujawniamy przy tym dane administracji finansowej, doradcom podatkowym, biegłym rewidentom, placówkom pobierającym opłaty i płatnikom.

Poza tym – na bazie naszych interesów ekonomicznych - gromadzimy dane dotyczące dostawców, organizatorów i innych partnerów handlowych. Te dane odnoszące się do przedsiębiorstw są z reguły gromadzone w sposób trwały.

Analizujemy posiadane przez nas dane dotyczące procesów handlowych, umów, zapytań, itp. aby móc prowadzić nasze przedsiębiorstwo pod względem ekonomicznym oraz aby móc rozpoznawać tendencje rynkowe i życzenia klientów. Przetwarzamy przy tym na podstawie art. 6 Art. 1 lit. f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych dane podstawowe, dane komunikacyjne, dane umowne, dane dotyczące płatności, dane dotyczące korzystania, metadane. Osobami, których dane dotyczą, są klienci, interesanci, partnerzy handlowi, odwiedzający stronę i korzystający z oferty internetowej. Analizy nie są ujawniane na zewnątrz, chyba że chodzi o analizy anonimowe z wartościami skomasowanymi. 

Kontakt

W przypadku podjęcia kontaktu z nami dane użytkownika przetwarzane są w celu opracowania zapytania w sprawie kontaktu i jego realizacji według art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dane użytkowników mogą być gromadzone w systemie CRM lub porównywalnej organizacji zapytań. Usuwamy zapytania, jeśli nie są już one potrzebne i sprawdzamy konieczność ich przechowywania co dwa lata. 

W pozostałym zakresie obowiązują ogólne ustawowe obowiązki dotyczące przechowywania.

(5) Proces zamawiania w sklepie internetowym, konto klienta 

Przetwarzamy dane klienta w ramach procesów zamówień w naszym sklepie internetowym. Do przetwarzanych przez nas danych należą dane podstawowe, dane komunikacyjne, dane umowne i dane dotyczące płatności, do osób, których dane dotyczą, należą klienci, interesanci i inni partnerzy umowni. Przetwarzanie dokonywane jest według art. 6 ust. 1 lit. b oraz c Rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu dokonywania umownie ustalonych świadczeń, w celu rozliczenia, dostarczenia i usług z zakresu obsługi klienta. Dane są ujawniane wobec osób trzecich tylko w ramach dostawy, płatności lub w ramach ustawowych pozwoleń i obowiązków względem radców prawnych oraz organów i przetwarzane są w krajach trzecich tylko wtedy, gdy jest to konieczne do spełnienia umowy. Usunięcie danych następuje zasadniczo po upływie gwarancji ustawowej względnie porównywalnych obowiązków. Konieczność przechowywania danych sprawdzana jest co trzy lata. W przypadku ustawowych obowiązków archiwizacyjnych usunięcie następuje po upływie obowiązku archiwizacyjnego.

Każdy użytkownik ma możliwość – podając dane osobowe – do założenia konta użytkownika. To, jakie dane osobowe zostaną nam przy tym przekazane w procesie rejestracji, wynika z formularza do wprowadzenia danych stosowanego w celu rejestracji. Konta użytkowników nie są publiczne i nie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

W ramach rejestracji i ponownego zgłoszenia oraz skorzystania z naszych usług internetowych gromadzimy adres IP i moment danego działania użytkownika. Gromadzenie dokonywane jest na podstawie naszych uprawnionych interesów oraz interesów użytkowników związanych z ochroną przed nadużyciem i innym nieuprawnionym korzystaniem. Dalsze przekazanie tych danych osobom trzecim zasadniczo nie następuje, chyba że jest konieczne do dochodzenia naszych roszczeń lub w tym celu istnieją zobowiązania ustawowe według art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Poza tym stosujemy cookies sesyjne w celu zapisywania koszyka zakupowego i cookies permanentne w celu zapisywania statusu logowania.

Jeśli użytkownik wypowie prowadzenie swojego konta, dane konta użytkownika zostaną usunięte, chyba że konieczne jest ich gromadzenie ze względów handlowych lub z zakresu prawa podatkowego według art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Obowiązkiem użytkowników jest zabezpieczenie ich danych po dokonanym wypowiedzeniu przed końcem umowy. 

(6) Współpraca z przetwarzającymi dane na zlecenie i osobami trzecimi

Jeśli w ramach naszego przetwarzania ujawniamy dane względem innych osób i przedsiębiorstw (przetwarzający dane na zlecenie lub osoby trzecie), przekazujemy je im lub w inny sposób umożliwiamy dostęp do danych, to dokonywane jest to wyłącznie na podstawie zezwolenia ustawowego (np. jeśli wymagane jest przekazanie danych osobom trzecim, takim jak płatnicy, według art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu spełnienia umowy), jeśli Państwo zezwolili na to, jest to przewidziane przez zobowiązanie prawne lub na podstawie naszych uprawnionych interesów (np. w przypadku zatrudniania pełnomocników, hosterów, itp.).

Jeśli zlecamy osobom trzecim przetwarzanie danych na podstawie tzw. „umowy o przetwarzaniu zlecenia“, dokonywane jest to na podstawie art. 28 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

(7) Przekazywanie danych do krajów trzecich

Jeśli przetwarzamy dane w kraju trzecim (poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub dzieje się to w ramach korzystania z usług osób trzecich lub ujawnienia bądź przekazania danych osobom trzecim, to następuje to tylko wtedy, gdy dzieje się tak w celu wypełnienia naszych obowiązków umownych, na podstawie Państwa zezwolenia, na podstawie zobowiązania prawnego lub na podstawie naszych uprawnionych interesów. Z zastrzeżeniem zezwoleń prawnych lub umownych przetwarzamy dane lub każemy je przetwarzać w kraju trzecim tylko w przypadku istnienia szczególnych warunków według art. 44 i następnych Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że przetwarzanie następuje np. na podstawie szczególnych gwarancji takich jak oficjalne stwierdzenie poziomu ochrony danych odpowiedniego do UE lub przestrzeganie oficjalnie uznanych specjalnych zobowiązań umownych (tzw. „standardowych klauzul umownych“).

(8) Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą

Prawo do potwierdzenia

Mają Państwo prawo do żądania wyjaśnienia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe. Aby skorzystać z tego prawa, proszę się zwrócić do naszego ww. pełnomocnika ds. ochrony danych.

Prawo do informacji

Poza tym mają Państwo prawo do otrzymywania nieodpłatnej informacji o zgromadzonych danych osobowych i innych informacji oraz kopii danych odpowiednio do art. 15 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Mają Państwo również prawo do otrzymywania wiadomości o następujących informacjach:

 • cele przetwarzania
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, względem których ujawniono dane osobowe lub względem których zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych
 • jeśli to możliwe, zaplanowany okres, na jaki gromadzone są dane osobowe, albo, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalenia tego okresu
 • istnienie prawa do poprawiania lub usuwania Państwa danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania
 • istnienie prawa do złożenia skargi w organie nadzorczym
 • jeśli dane osobowe nie są pobierane od Państwa jako od osoby, której dane dotyczą: wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
 • istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego wraz z profilowaniem według art. 22 ust.1 i 4 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz — przynajmniej w tych przypadkach — konkretne informacje o zastosowanych systemach logicznych oraz dalekosiężności i pożądanych skutkach takiego rozpowszechniania dla osoby, której dane dotyczą.

Przysługują Państwu również prawa do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeśli tak jest, to przysługuje Państwu prawo do otrzymywania informacji o odpowiednich gwarancjach w związku z przekazaniem. Jeśli chcą Państwo skorzystać z tego prawa do informacji, prosimy zwrócić się w tym celu z naszym ww. pełnomocnikiem ds. ochrony danych.

Prawo do sprostowania

Według art. 16 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do żądania uzupełnienia lub sprostowania własnych danych. Ponadto przysługuje Państwu - z uwzględnieniem celów przetwarzania - prawo do uzupełniania niekompletnych danych osobowych. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z tego prawa do sprostowania, proszę się zwrócić do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych.

Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Według art. 17 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych mają Państwo poza tym prawo żądać niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych względnie alternatywnie według art. 18 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zażądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli zachodzi jeden z następujących powodów i jeśli przetwarzanie nie jest konieczne:

 • dane osobowe zostały pobrane do takich celów lub w zostały przetworzone w inny sposób, dla którego już nie są niezbędne.
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie według art. 6 ust. 1 litera a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub art. 9 ust. 2 litera a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a brakuje innej podstawy prawnej do przetwarzania.
 • osoba, której dane dotyczą, składa sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych wobec przetwarzania i nie występują nadrzędnie prawnie uzasadnione powody przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych wobec przetwarzania.
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia zobowiązania prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie kraju członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego według art. 8 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Jeśli zachodzi jeden z wyżej wymienionych powodów, a chcieliby Państwo dokonać usunięcia danych osobowych u nas zgromadzonych, proszę zwrócić się w tym celu do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Ponadto mają Państwo prawo zażądać ograniczenia rozpowszechniania, jeśli zachodzi jeden z następujących warunków wstępnych:

 • kwestionują Państwo poprawność danych osobowych i to za okres umożliwiający nam zweryfikowanie prawidłowości danych osobowych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednak odrzucają Państwo usunięcie danych osobowych i żądają zamiast tego ograniczenia korzystania z danych osobowych
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, jednak potrzebują ich Państwo do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych
 • złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania według art. 21 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, ale jeszcze nie jest pewne, czy nasze uprawnione powody przeważają nad Państwa powodami.

Jeśli zachodzi jeden z wyżej wymienionych warunków wstępnych, a Państwo chcieliby zażądać ograniczenia zgromadzonych u nas danych osobowych, proszę się zwrócić do naszego ww. pełnomocnika ds. ochrony danych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo także prawo do otrzymywania od nas dotyczących Państwa danych osobowych, które nam Państwo udostępnili w ustrukturyzowanym, powszechnym i czytelnym maszynowo formacie. Poza tym mają Państwo prawo żądać przekazania tych danych przez nas do innej osoby odpowiedzialnej, jeśli przetwarzanie polega na zezwoleniu według art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych albo na umowie według art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a przetwarzanie dokonywane jest za pomocą procesów zautomatyzowanych i jeśli przetwarzanie nie jest konieczne do realizacji zadania leżącego w interesie publicznym lub wykonywania władzy publicznej, które zostało przeniesione na nas i jeśli nie zostały przez to naruszone prawa i wolności innych osób. W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych proszę się zwrócić do naszego ww. pełnomocnika ds. ochrony danych.

Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo w końcu zawsze prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dotyczy to także profilowania opierającego się na tych postanowieniach. 

W przypadku sprzeciwu nie przetwarzamy już Państwa danych osobowych, chyba że sprzeciwiają się temu bezwzględne zasługujące na ochronę powody przetwarzania przeważające nad Państwa interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy ustalenia, dochodzenia lub obronie roszczeń prawnych. Jeśli przetwarzamy dane osobowe, aby prowadzić reklamę bezpośrednią, to mają Państwo prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów takiej reklamy. Dotyczy to także profilowania, jeśli pozostaje on w związku z taką reklamą bezpośrednią. Dodatkowo mają Państwo prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dokonywanego u nas w celach naukowych lub historycznych lub do statystycznych według art. 89 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, chyba że, takie przetwarzanie konieczne jest do wypełnienia zadania pozostającego w interesie publicznym. W celu wykonywania prawa do sprzeciwu proszę się zwrócić do naszego ww. pełnomocnika ds. ochrony danych. 

Zautomatyzowane decyzje w poszczególnym przypadku wraz z profilowaniem

Mają Państwo prawo być poddani decyzji nie polegającej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu — łącznie z profilowaniem — wytwarzającej wobec Państwa działanie prawne lub w podobny sposób znacznie na nią wpływającą, jeśli decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wypełnienia umowy między Państwem a nami, lub (2) jeśli jest dopuszczalna na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej lub państw członkowskich, którym podlegamy, a te przepisy prawa zawierają stosowane działania do zabezpieczenia Państwa praw i swobód oraz Państwa uprawnionych interesów lub (3) nastąpiło to za Państwa wyraźnym zezwoleniem. Aby dochodzić Państwa praw dotyczących zautomatyzowanych decyzji, proszę się zwrócić do naszego ww. pełnomocnika ds. ochrony danych.

Prawo do odwołania zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych

Poza tym mają Państwo prawo w każdym czasie do odwołania swojego zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych. Aby dochodzić tego prawa do odwołania zezwolenia, proszę się zwrócić do naszego ww. pełnomocnika ds. ochrony danych.

Prawo do skargi we właściwym organie kontrolnym

Na mocy art. 77 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych mają Państwo również prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorczym.

(9) Cookies

Nasza strona internetowa stosuje Cookies. Cookies są plikami tekstowymi, archiwizowanymi i zapisywanymi poprzez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym.

Liczne strony internetowe i serwery stosują cookies. Wiele cookies zawiera tzw. cookie-ID. Cookie-ID jest jednoznacznym identyfikatorem cookies. Składa się on z szeregu znaków, dzięki którym konkretnej przeglądarce internetowej mogą zostać przyporządkowane strony internetowe i serwer, w którym zapisano cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom rozróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, zawierających inne cookies. Dana przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana poprzez jednoznaczną ID-cookie i zidentyfikowana. Dzięki stosowaniu cookies możemy udostępniać użytkownikom tej strony internetowej przyjazne użytkownikom usługi, bez których nie byłoby możliwe umieszczenie cookie. 

Są różne rodzaje cookies: jako cookies tymczasowe, bądź „cookies sesyjne“ lub „cookies przejściowe“ określa się cookies, które są usuwane po opuszczeniu przez użytkownika oferty internetowej i zamknięciu jego przeglądarki. W takim cookie można np. zapisać treść koszyka zakupowego w sklepie internetowym lub status loginu. Jako „permanentne“ lub „trwałe“ określa się cookies, które są zachowane także po zamknięciu przeglądarki. Tak np. można zachować status loginu, jeśli użytkownicy odwiedzą go także po kilku dniach. Tak samo w takim cookie mogą zostać zachowane zainteresowania użytkownika stosowane do mierzenia zasięgu lub celów marketingowych. 

Mogą Państwo w każdym czasie zapobiec umieszczeniu cookies przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przez Państwa przeglądarki internetowej i w taki sposób trwale sprzeciwić się umieszczaniu cookies. Już umieszczone cookies można zawsze usunąć poprzez przeglądarkę internetową lub inne programy. Jeśli zdezaktywują Państwo umieszczanie cookies na stosowanej przez Państwa przeglądarce internetowej, to w pewnych okolicznościach nie będzie można korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

(10) Usuwanie danych

Przetwarzane przez nas dane osobowe są usuwane według art. 17 i 18 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych bądź ograniczane w ich przewarzaniu. Jeśli w ramach niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych nie podano wyraźnie, gromadzone u nas dane są usuwane, skoro tylko nie są już wymagane do danego celu, a wobec ich usunięcia nie ma przeszkód natury prawnej. O ile dane nie zostały usunięte, gdyż są konieczne do innych i prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie jest ograniczone. Oznacza to, że dane są blokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to np. danych, które trzeba przechowywać z powodów natury handlowej lub prawnopodatkowej.

Według wytycznych ustawowych w Niemczech dokonuje się gromadzenia w szczególności na 6 lat według 

§ 257 ust. 1 HGB [niemiecki Kodeks handlowy] oraz na 10 lat według § 147 ust. 1 AO [niemiecka Ordynacja podatkowa].

(11) Postanowienia w zakresie ochrony danych w celu używania i stosowania Google Analytics 

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponent Google Analytics z funkcją anonimizacji. Google Analytics jest usługą analizy sieciowej do pozyskiwania, zbierania i analizowania danych o zachowaniu odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieciowej zawiera między innymi dane o tym, z jakiej strony internetowej przyszła osoba, której dane dotyczą, do jakich podstron strony internetowej uzyskano dostęp lub jak długo obserwowano podstronę. Analiza sieciowa stosowana jest w celu optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści z reklamy internetowej. Spółką operatorem komponentu Google-Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Google jest certyfikowane umową Tarcza Prywatności i gwarantuje, że zachowuje europejskie prawo ochrony danych https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Do analizy sieciowej poprzez Google Analytics stosujemy rozszerzenie „_gat._anonymizeIp“. Za pomocą tego rozszerzenia skracany jest przez Google adres IP przyłącza internetowego osoby, której dane dotyczą i anonimizowany, jeśli dostęp do naszych stron internetowych pochodzi z państwa członkowskiego UE lub z innego państwa EOG.

Celem stosowania Google-Analytics jest analiza strumieni odwiedzających na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje pozyskane dane informacje między innymi do tego, aby ocenić korzystanie z naszej strony internetowej, aby zestawiać raporty online o aktywnościach na naszej stronie internetowej i świadczyć dalsze usługi związane z korzystaniem z naszej strony internetowej. Google Analytics wstawia przy tym cookie do systemu IT osoby, której dane dotyczą, dzięki czemu umożliwia się Google analizę korzystania z naszej strony internetowej. Przez każde wywołanie poszczególnych stron naszej strony internetowej, na której zintegrowano komponent Google-Analytics, przeglądarka internetowa automatycznie rozpoczyna na swoim systemie IT danym komponentem Google-Analytics przekazywanie danych w celu analizy online do Google. W ramach tej procedury Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, służące Google między innymi do tego, aby śledzić pochodzenie odwiedzających i kliknięć oraz aby wskutek tego umożliwiać rozliczenia prowizji. 

Osoba, której dane dotyczą, może zapobiec umieszczeniu cookies przez naszą stronę internetową, jak już przedstawiono powyżej, w każdym czasie za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczeniu cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej zapobiegłoby także temu, aby Google wstawił cookie do Państwa systemu IT. Dodatkowo już wstawiony cookie przez Google Analytics zawsze może zostać usunięty przez przeglądarkę internetową lub inne programy.

Istnieje dla Państwa także możliwość sprzeciwienia się wobec rejestrowania wytworzonych przez Google Analytics, odnoszących się do korzystania z tej strony internetowej danych oraz przetwarzaniu tych danych przez Google i zapobiegania im. W tym celu muszą Państwo ściągnąć i zainstalować browser-add-on pod linkiem tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten browser-add-on powiadamia Google Analytics poprzez JavaScript, że nie wolno przekazywać Google Analytics żadnych danych i informacji na temat stron internetowych. Google uzna za sprzeciw zainstalowanie browser-add-on. Jeśli browser-add-on zostanie odinstalowany lub zdezaktywowany, istnieje możliwość ponownego zainstalowania lub ponownej aktywacji. Dalsze informacje i obowiązujące postanowienia o ochronie danych od Google można pobrać pod https://policies.google.com/technologies/ads i pod  http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics są dokładniej objaśnione pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/index.html.

(12) Media społecznościowe

Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych, na facebooku, aby móc kontaktować się tam z aktywnymi klientami, interesantami i użytkownikami oraz informować ich o naszych usługach. Dla osoby, której dane dotyczą, wchodzącej do sieci obowiązują warunki handlowe i wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych danego operatora sieci. Jeśli w tym oświadczeniu o ochronie danych osobowych nie napisano inaczej, przetwarzamy dane użytkowników, jeśli komunikują się z nami w ramach sieci społecznościowych.

Ponadto wiążemy z sobą czcionki „Google Fonts“ i mapy usługi „Google Maps“, obie od oferenta Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Do przetwarzonych danych mogą należeć w szczególności adresy IP i dane lokalizacyjne użytkowników, które jednak nie są pobierane bez ich zezwolenia. Oświadczenie o ochronie danych osobowych znajdą Państwo tutaj https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Państwa zgoda

Korzystając z naszej strony internetowej zgadzają się Państwo na zbieranie i korzystanie przez nas z tych  informacji. 

Jeśli mielibyśmy zmienić naszą politykę ochrony danych, opublikujemy te zmiany na tej stronie. Tutaj zawsze otrzymują Państwo informacje o danych przez nas pobieranych, rodzaju, w jaki korzystamy z tych danych i okoliczności, w jakich możemy je pobierać. Od czasu do czasu proszę poczytać na naszej stronie, aby poinformować się o ewentualnych zmianach i naszej aktualnej polityce w zakresie ochrony danych.

Podzielcie się Państwo z nami swoim zdaniem 

Naszym celem jest przestrzeganie Państwa sfery prywatnej. Mogą nam Państwo pomóc poprawić naszą politykę ochrony danych dzieląc się z nami swoim zdaniem. Jesteśmy zawsze otwarci na Państwa sugestie.